Nyheder fra Karup

7 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Karup og omegn

Job tilbydes:
Vagtholdsleder til Air Traffic Control ved Helicopter Wing
Air Traffic Control søger en uddannet flyveleder som er stærk i ledelse, har gode samarbejdsevner og empati.Om osHWKAR er geografisk placeret på Flyvestation Karup.Under HWKAR finder du Støtteafdelingen (SAFD), og herunder Base Støttesektionen (BSS), som består af Fire & Rescue, Air Traffic Control (ATC) og Fuel. ATC udgør flyvestationens flyvelederberedskab, og er i beredskab 24 timer i døgnet.Om stillingenHWKAR søger en velkvalificeret vagtholdsleder (VL) i form af en seniorsergent til ATC.VL ATC varetager på vegne af daglig leder ATC (LD ATC) den operative ledelse af Flyvekontrollens virksomhed, med afvikling af lufttrafiktjeneste efter gældende civile og militære regler.VL ATC’s opgaver består bl.a. af følgende:• Fordeler personel og tekniske ressourcer for at sikre størst mulig kapacitet til en sikker afvikling af militær og civil lufttrafik inden for tildelte ansvarsområder• Disponerer personel til de nødvendige kontrolpositioner• Fører tilsyn med de enkelte flyvelederes trafikafvikling• Fastsættelser FSN kontrol- og alternativkapacitet• Fører tilsyn med de tekniske hjælpemidlers tilstand og iværksætter inspektion og reparation efter behov• Iværksætter og fører tilsyn med alle former for arbejder på manøvreområdet.• Udsender og aflyser NOTAM eller andre informationer om kapacitets og/eller tekniske begrænsninger ved Flyvekontroltjenesten, og formidler status til Flyvestationens operative ledelse• Rapporterer unormale hændelser samt fører daglig vagtjournal i NAVILOG• Iværksætter i samråd med indsatsleder Brand- og Redningstjenesten fejning og snerydning af manøvreområdetVL ATC opretholder fuld operativ status som flyveleder på alle positioner, og udfører:• Tårnkontroltjeneste• Indflyvningskontroltjeneste med radar• Flyveinformationstjeneste• Alarmeringstjeneste• Meldetjeneste for militære og civile flyveoperationerOm digDu skal være uddannet seniorsergent, alternativt kan du være en dygtig oversergent som er klar til udnævnelse og som har flere års erfaring.Derudover skal du være uddannet flyveleder med operativ status, eller med mulighed for generhvervelse af status.Grundet opgavernes karakter, er sociale kompetencer af afgørende betydning. Du skal endvidere have viljen til at holde dig i god fysisk form under hele ansættelsesforløbet.Der vil bl.a. blive lagt vægt på ansøgerens personlighed, herunder specielt ledelse, samarbejdsevner og menneskeforståelse. De faglige kvalifikationer vil efter ansættelsen blive suppleret med relevante kompetencer ift. opgaverne. Det forventes endvidere at du:• Kan arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt• Har kørekort (kategori B)• Behersker dansk i både skrift og tale• Behersker engelsk SLP 4-4-4-4AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Karup.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Carsten Jepsen på mail HW-SATC-001@MIL.DK eller telefon 72 84 22 70, på hverdage mellem 0800-1500.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 6. februar 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022 eller efter aftale. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM HELICOPTER WING KARUPHelicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søred-ningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
Flyvestation Karup
Indrykket 24. januar på JobNet
Job tilbydes:
Sagsbehandler til elementet for erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU) i Hærkom-mandoen G7
Nu har du muligheden være med til noget helt nyt i Hæren, at implementere den nye Erhvervsrettet Konstabeluddannelse i Hæren. Hvis du mener, at du har evner og måske også erfaring på dette område – ser vi meget gerne en ansøgning fra dig.Om osErhvervsrettet konstabeluddannelse elementet er et nyt element i Hærkommandoens Uddannelsessektion. Vores opgave er at udvikle, implementere og drifte den nye erhvervsrettet konstabeluddannelse ved Kamptropperne i Hæren. Erhvervsrettet konstabeluddannelse er et forligsprojekt, som skal give Hærens konstabler en formel anerkendt erhvervsrettet uddannelse, som er erhvervs- og studiekompetencegivende, både inden- og uden for Forsvaret. Forligsprojektet er indledningsvis et pilotprojekt for konstabler i kamptropperne, som skal gennemføres ved alle fem kamptrop regimenter. Pilotprojektet skal evalueres i 2026. Såfremt projektet bliver en succes, vil det sandsynligvis skulle udrulles i hele Hæren, og muligvis også i de andre værn på sigt.Om stillingenVi er et nyt element, og du vil som medarbejder få stor indflydelse på både uddannelsen, elementets opbygning og din egen stillings indhold og opgaver, herunder også metode for opgaveløsningen. Du vil få en stor aktie i at være med til at udvikle og drive projektet. Det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og kan samarbejde over en bred front med Forsvarets – og Hærens myndigheder, eksterne skoler og samarbejdspartnere samt militæransatte såvel som civile, da projektet har en stor kontaktflade både inden – og uden for Forsvaret.Der vil i stillingen være særlig fokus på uddannelsesteknologi og digitalisering af EKU og deraf afledte opgaver, herunder at rådgive og støtte særligt de fem regimenter inde for fagområdet. Hovedopgaver:- Deltager i udvikling, implementering og drift af pilotprojekt erhvervsrettet konstabel-uddannelse i samarbejde øvrige medarbejdere i elementet og med øvrige aktører, herunder hærens enheder, øvrige værn og styrelser og eksterne aktører.- Gennemfører koordination med Hærens myndigheder om implementering og gennem-førelse af Erhvervsrettet konstabeluddannelse. - Tager ansvar for opbygning af Erhvervsrettet konstabeluddannelse Moodle i Hæren.- Støtter og rådgiver regimenterne i forhold til Erhvervsrettet konstabeluddannelse Moodle.- Koordinerer, støtte, rådgive og uddanne Erhvervsrettet konstabeluddannelse medarbejdere, interne- og eksterne aktører i digitale systemer, der skal anvendes Erhvervsrettet konstabeluddannelse projektet. - Støtter udviklingen af digitale understøttede læringsforløb.- Rådgiver til Hærkommandoens repræsentanter i Det Faglige Udvalg.Øvrige opgaver:- Bidrager og støtter chef og leder i relevante sager vedr. erhvervsrettet konstabel-uddannelse, samt andre uddannelsesrelaterede opgaver.- Bidrager til Erhvervsrettet konstabeluddannelse kommunikationsstrategi, herunder repræsentere ved Erhvervsrettet konstabeluddannelse og Hærkommandoens Uddannelsessektion i forskellige fora, herunder konferencer, messer netværk, undervalg etc. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage. Du skal forvente et antal rejsedage i forbindelse med besøg, og koordinering af uddannelsen ved de forskellige enheder rundt om i landet såvel som øvrige militære myndigheder og evt. civile erhvervsskoler.Om digHvis du er civil, ser vi gerne, at du er uddannet multimediedesigner, inden for kontor eller lignende. Hvis du derudover også har kenskab og forståelse for Hærens uddannelse, og for hvordan civile uddannelser kan anvendes i samspil med uddannelse af enkeltpersoner og enheder i Hæren vil det være godt.Som militær ansøger er det et krav, at du kan sagsbehandling og opgaveløsning ved Brigade, regiment eller tilsvarende på NIV II eller NIV III som seniorsergent. Hvis du er en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau, er der mulighed for enten at blive udnævnt ved ansættelse eller ansat på en udviklingskontrakt. Det vil være en fordel hvis du også har kenskab og forståelse for Hærens uddannelse, og for hvordan civile uddannelser kan anvendes i samspil med uddannelse af enkeltpersoner og enheder i Hæren.Uddannelseskrav militæransøger:Det vil også være ønskeligt at du har:- Kendskab til digitalisering og forståelse for den teknologiske præmis for praksisnær uddannelse. - Kendskab til offentlig forvaltning og administration ved samarbejde med eksterne leverandører. - Sagsbehandling ved anvendelse af ESDH WorksZone.- Kendskab til det civile uddannelsessystem, og viden om erhvervsuddannelser (EUD)- Kendskab til Forsvarets Uddannelsesstrategi.- MinUddannelse/Plan2Learn og Moodle Superbruger.Som person besidder du en vis pionerånd, da du skal være indstillet på at indgå i et nyt projekt, der ikke er færdigudviklet, hvor der skal lægges energi i at få tingene til at lykkes – men hvor der også er en stor mulighed for at påvirke det endelige resultat. Du er positiv, har let ved at indgå i relationer og er god til at samarbejde med andre mennesker. Du er struktureret, effektiv og har sans for kvalitet og forståelse for, at der er behov for overholdelse af – og levering til deadlines. Du trives godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende. Du er nysgerrig og vil gerne prøve at løfte din viden, interesse og indflydelse til et højere ni-veau. Du arbejder selvstændigt og er god til selv at tage initiativ til at løse pålagte opgaver, men også de afledte opgaver, som automatisk opstår og bliver afdækket undervejs i et nyt projekt. Det er vigtigt, at du er fleksibel både hvad angår arbejdstid og arbejdsopgaver, da hverdagene i Hærkommandoen kan være meget omskiftelige i forbindelse med udvikling og implementering af et nyt projekt, med det omfang erhvervsrettet konstabeluddannelse naturligt vil have. AnsættelsesvilkårStillingen opslået både civilt og militært.Civil ansættelse: Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 25.530,33 kr. pr. måned. Basislønnen er opgivet i oktober 2021 niveau. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.Militær ansættelse: Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er ligeledes betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Dit faste tjenestested vil være i Flyvestation Karup KONTAKT OG ANSØGNINGØnsker du at vide mere om stillingen kan du kontakte Oberstløjtnant Kåre Jakobsen på mail: fko-h-chg7@mil.dk eller mobil 20807570.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på 7281 9158.Ansøgningsfristen er den 11. februar 2022 og vi afholder samtaler løbendeStillingen ønskes besat hurtigst muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Flyvestation Karup
Indrykket 25. januar på JobNet
Job tilbydes:
Efterretningsanalytiker ved NAOC efterretningsafdeling i Flyverkommandoen på Flyvestation Karup
Har du lyst til nye udfordringer, har du erfaring med eller stor interesse for luftmilitær efterretningstjeneste, og brænder du for at udvide dine kompetencer som efterretningsspecialist, så er du måske den kollega, vi søger.Om osFlyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et ramme-sættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af luftstyrker under fred, krise og konflikt. Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC er samtidig Operationsdivision i Flyverkommandoen med ansvar for sagsbehandling af Flyvevåbnets operative områder.NAOC Efterretningsafdeling er Flyvevåbnets kompetencecenter for luftmilitær efterretningstjeneste. Afdelingen behandler på Flyverkommandoens vegne alle sager i relation til efterretningstjeneste, og er efterretningsmæssigt kapacitetsansvarlig for hele Flyvevåbnet, herunder ansvarlig for at udvikle evnen til at agere mere dynamisk (jf. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) kredsløbet) i et informationsdomineret miljø.Om stillingenVi tilbyder et spændende og varieret job med et højt aktivitetsniveau, og hvor du får mulighed for en såvel faglig som personlig udvikling. Du bliver en del af NAOC efterretningsafdeling, der primært er bemandet med efterretningsspecialister inden for All Source Analyse og Imagery Intelligence, men også har specialister inden for Electronic Warfare. Vi er et stærkt team, og vi lægger vægt på at hjælpe hinanden, da vi hver især har forskellige styrker, som vi bringer i spil til gavn for alle.Du vil være ansvarlig for gennemførelse af analyser inden for luftmilitær efterretning med primært fokus på det danske nærområde og Arktis samt andre områder efter situationsbestemt behov. Herudover vil du også skulle fungere som Intelligence Duty Officer efter behov.Derudover vil du arbejde med Flyvevåbnets efterretningsmæssige studie/udvikling, bl.a. i relation til kapacitetsopbygning for Flyvevåbnets samlede efterretningsressourcer.På en typisk dag vil du skulle bruge en del tid på alle læse indkomne signaler og efterretningsrapporter, således at du konstant er opdateret på udviklingen i dit ansvarsområde. Den viden skal du efterfølgende omsætte til ”So What” – altså konkret at kunne forklare, hvad det betyder for Flyvevåbnet og for Forsvaret. Derudover vil du typisk være ansvarlig for at udarbejde – eller bidrage til – briefinger til NAOC eller FLK ledelse. Vi har et tæt samarbejde med Operationsstabens J2, og da vi er placeret i samme bygning, skal du også forvente, at du kommer til at bruge tid på at drøfte aktuelle emner med sagsbehandlerne der. Herved er du ambassadør for Flyvevåbnet og den luftmilitære efterretning i det værnsfælles perspektiv – vi lægger stor prioritet i at støtte i forbindelse med kommende og igangværende udsendelser af Flyvevåbnets bidrag.Dine berøringsflader vil udover NAOC efterretningsafdeling og OP-stabens J2 være internt i NAOC organisation, Flyvevåbnets wings og øvrige efterretningskapaciteter i Forsvaret. Derfor er et godt netværk en stor fordel.Dit arbejde kræver stor fleksibilitet og gode samarbejdsevner. Der vil ofte være projektorienteret arbejde, der går på tværs af enheden. Du vil få mulighed for at beskæftige dig med en bred opgaveportefølje varierende fra efterretningsanalysearbejde til kapacitetsstudieudvikling.Om digVi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig seniorsergent (eller oversergent, der er bedømt egnet til udnævnelse), som kan fungere i et spændende, men til tider hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø. Vi vil lægge vægt på, at du har konkret erfaring med luftmilitær efterretningsarbejde; gerne fra tidligere tjeneste ved fx efterretningssektionerne ved Flyvevåbnets Wings, Forsvarets Efterretningstjeneste eller i udlandet. Din oprigtig interesse for feltet og dine personlige egenskaber vil dog kunne opveje en mangel på konkret erfaring med luftmilitær efterretningsarbejde.Du er ledelsesmæssig stærk, således at du kan indgå i en naturlig sparring med efterretningssektionens daglige ledelse, du kan arbejde selvstændigt og du kan overskue flere komplekse opgaver på samme tid. Derudover vil vi lægge vægt på, at du er i stand til at opbygge og vedligeholde et bredt efterretningsnetværk, både inden for og uden for Dan-marks grænser. Du er en person med god helhedsforståelse, og du evner at tilegne dig store mængder in-formation, som du kondenserer, operationaliserer og videreformidler på en letforståelig måde. Vi forventer, at du besidder en naturlig nysgerrighed og interesse for efterretningsarbejde, og at du forstår, hvor essentiel det arbejde du udfører, er for gennemførsel af luftmilitære operationer.Du er en dygtig og effektiv kommunikator i både skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være Karup. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for efterretningsafdelingen, oberstløjtnant Maria la Cour Søborg på 72 81 15 58. Alternativt Chefen for A.2.2 Intelligence sektionen MJ Torben Aa. Carlsen på 72 81 16 18.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfristen er den 6. februar 2022 og vi forventer at holde samtaler i uge 6 og 7 i 2022.Stillingen er til besættelse den 1. april 2022.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FLYVERKOMMANDOENFlyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Flyvestation Karup
Indrykket 24. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk